شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

نتیجه ی جستجو : همه ی نوشته ها


  • آگهی مناقصه ی خرید آجر نسوز شاموتی AL50

    خرید آجر نسوز شاموتی AL50 برای کلیسناسیون کوره سینترینگ به قطر خارجی 16 سانتی متر وقطر خارجی 120 سانتی متر و به طول 11 متر پیرو بخشنامه دولت مبنی بر ساماندهی ...

    تاریخ انتشار : 22/02/23

  • آگهی مناقصه خرید زنجیر کوره

    خرید زنجیر کوره 500 تایی به ضخامت 26 میلی متر، قطر داخلی حلقه 88 میلی متر و قطر خارجی حلقه 140 میلی متر و 50 عدد قفل زنجیر... پیرو بخشنامه دولت مبنی ...

    تاریخ انتشار : 22/02/23