سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

مدیران طرح نفلین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
مجری طرح وعضو هیئت اجرایی مهندس احمد جلیل زاده
سرپرست مدیریت پروژه و عضو هیئت اجرایی مهندس صادق مراحم
مشاور مجری طرح آقای مهدی حبیبی  
 مدیر روابط عمومی  آقای رسول امامی  
سرپرست مدیریت اداری طرح آقای سید شهاب الدین سید فضلی  
     
مدیر حقوقی طرح مهندس حمیدرضا ایلخانی
مدیر سایت مهندس فرید پاشازاده
     
سرپرست مدیریت مهندسی مهندس رامین حراف حامد
سرپرست امور معادن مهندس یوسف حیدری  
سرپرست امور برق مهندس محمد پورعظیم