سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

مدیران مرکز تحقیقات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
مدیر مرکز وعضو هیئت اجرایی مهندس احمد جلیل زاده
     
مدیر بهره برداری مهندس محمد حیدری
مدیر اداری ومالی آقای علیرضا ذال پور
مدیر روابط عمومی آقای رسول امامی
رئیس فنی ومهندسی مهندس محمد عالی
رئیس بازرگانی و فروش آقای رضا صحابی
     
رئیس حسابداری محسن مهدیزاده