سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

فرم دريافت اطلاعات برای حمايت از طرح های پژوهشی

عنوان کامل
ورودی نامعتبر

سطح برگزاری
ورودی نامعتبر

نام و نام خانوادگی پژوهشگر
ورودی نامعتبر

وضعیت حقوقی برگزار کننده
ورودی نامعتبر

نام کامل شرکت / موسسه دولتی یا آزاد / شخص حقیقی
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات
ورودی نامعتبر

تلفن تماس
ورودی نامعتبر

سوالاتی در خصوص پژوهش

در خصوص طرح اولیه پژوهش منتخب توضیحاتی ارائه دهید.
ورودی نامعتبر

در خصوص ميزان كاربردی بودن نتايج پژوهش مربوطه، توضیحاتی ارائه نمایید.
ورودی نامعتبر

ارايه آناليز هزينه بصورت كلی

1- شرح
ورودی نامعتبر

مبلغ (میلیون ریال)
ورودی نامعتبر

2- شرح
ورودی نامعتبر

مبلغ (میلیون ریال)
ورودی نامعتبر

3- شرح
ورودی نامعتبر

مبلغ (میلیون ریال)
ورودی نامعتبر

4- شرح
ورودی نامعتبر

مبلغ (میلیون ریال)
ورودی نامعتبر

5- شرح
ورودی نامعتبر

مبلغ (میلیون ریال)
ورودی نامعتبر

ميزان هزينه پرداختی توسط شركت كنندگان
ورودی نامعتبر

ارايه اسامی حمايت كنندگان و ميزان حمايت ايشان به تفكيك
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
ورودی نامعتبر