سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

"آگهي تجدید مناقصه عمومي(یک مرحله ای)" (طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه¬های مربوط به آن انجام امور ذيل را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید. 1- موضوع…
"آگهي مناقصه عمومي(یک مرحله ای)" (طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب) اصلاحیه فراخوان"آگهی مناقصه عمومی –تمدید مدت زمان دریافت اسناد" پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 200973007000004 ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان- طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب جهت انجام "انتخاب پیمانکار امور خدماتي، نظافت اماكن و نگهداري فضاي سبز سايت سراب و دفتر تبريز به شماره مناقصه " مندرج در روزنامه عصر ایرانیان مورخ 08/02/97 و 09/02/97 به اطلاع…
سه شنبه, 10 بهمن 1396 ساعت 05:47

آگهي مناقصه عمومي(یک مرحله ای) سال 97

"آگهي مناقصه عمومي(یک مرحله ای)" (طرح توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه­ های مربوط به آن انجام امور ذيل را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید. موضوع مناقصه:…