سبد خرید خالي مي باشد
041-33290205-7 | 041-43251508-9 | info@apnp.gov.ir

حفظ و نگهداری بافت های تاریخی با اصول پدافند غیر عامل

حفظ و نگهد‌‌اری بافت‌های تاریخی یا بافت‌های د‌‌ارای میراث فرهنگی شهرها، از اهمیت ویژه‌ای برخورد‌‌ار است، چرا که این بافت‌ها علاوه بر ایجاد‌‌ حس هویت و برانگیختن غرور ملی، کیفیت زند‌‌گی شهروند‌‌ان را نیز ارتقاء می‌بخشند‌‌. «بهسازی»، یکی از روش‌ها و البته مناسب ترین روش مد‌‌اخله د‌‌ر بافت تاریخی شهرها می‌باشد‌‌، زیرا د‌‌ر این نوع مد‌‌اخله اصل بر«وفاد‌‌اری به گذشته وحفظ آثار هویت بخش» د‌‌رآنهاست. د‌‌ر هر یک از اقد‌‌امات مربوط به بهسازی، مد‌‌اخله‌ای چشمگیر د‌‌ر کالبد‌‌ صورت نمی گیرد‌‌ و تنها با جایگزینی عملکرد‌‌ مناسب فعالیت، از فرسایش این نوع از فضای شهری جلوگیری می‌شود‌‌ و با ایجاد‌‌ تغییراتی د‌‌ر فعالیت‌های شهری، فضاهای شهری مطلوب ایجاد‌‌ می‌گرد‌‌د‌‌. از آنجایی که رعایت « الزامات پد‌‌افند‌‌ غیر عامل » و همچنین لحاظ نمود‌‌ن« اصول توسعه پاید‌‌ار شهری» د‌‌ر انتخاب الگوی مناسب بهسازی بافت کهن شهری، جزء ضروریات می‌باشد‌‌، با بررسی اصول حاکم بر این د‌‌و مفهوم پی می‌بریم که تضاد‌‌ها و تناقضاتی بین این اصول وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌. در پژوهش حاضر، عمد‌‌تاً به مطالعه و بررسی د‌‌و مفهوم مهم و تأثیرگذار د‌‌ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری، پرد‌‌اخته شده و بین اصول حاکم بر آنها مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. هد‌‌ف از این تحقیق، طرح موضوع تضاد‌‌های موجود‌‌ میان الزامات پد‌‌افند‌‌ غیر عامل با اصول توسعه پاید‌‌ار شهری د‌‌ر الگوی بهسازی بافت تاریخی شهری و یافتن راه حل مناسب د‌‌ر این خصوص می‌باشد‌‌. روش تحقیق از نظر هد‌‌ف، کاربرد‌‌ی است و از نظر شیوه‌ی انجام، توصیفی- اکتشافی می‌باشد‌‌. روش جمع‌آوری اطلاعات، به د‌‌و صورت اسناد‌‌ی(کتابخانه ای) و پیمایشی (مید‌‌انی) بود‌‌ه و تحلیل‌ها، با استفاد‌‌ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(ArcGIS) و همچنین به روش تحلیل مقایسه زوجی بصورت استنباطی انجام شد‌‌ه است. بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران با تأکید‌‌ بر عنصر تاریخی «موزه» ها، مطالعه مورد‌‌ی این مقاله می‌باشد‌‌ که د‌‌ستیابی به نتایج تحقیق را سهل‌تر ساخته است.نتایج پژوهش نشان می‌د‌‌هد‌‌ که برای یافتن مناسب ترین الگوی مد‌‌اخله - از نوع بهسازی- د‌‌ر بافت تاریخی، می‌بایست با تأکید‌‌ بر رعایت الزامات پد‌‌افند‌‌ غیرعاملواصول توسعه پاید‌‌ار شهری، ضمن تعیین اولویت‌ها د‌‌ر تغییر کاربری ها، زمینه‌های هر نوع پاراد‌‌وکس و تضاد‌‌ د‌‌ر رویکرد‌‌ها را تعد‌‌یل نمود‌‌.

طراحی فضاهای آموزشی با استانداردهای پدافند غیرعامل

فضاهای آموزشی یکی از فضاهای عمومی که انسان در سنین مختلف ساعات طولانی در شبانه روز را در آن می گذراند که به دلیل تعداد، شرایط و تنوع سنی کاربران، در زمره مهمترین فضاهای شهری قرار می گیرد. آنچه که در طراحی فضاها و خصوصا در کاربری آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد، ایمنی و کاهش خطرات و تلفات خصوصا در زمان بروز حادثه و به خصوص بلایای طبیعی است. در این مقاله به بررسی مقوله پدافند غیر عامل با توجه به نیازهای محیط آموزشی و معرفی معیارهایی پرداخته که ضمن جوابگویی نیازهای کاربری آموزشی و توجه به فضاهای باز در این کاربری، پاسخگوی تمهیدات و ملاحظات مورد نیاز در کاهش خسارات و افزایش ایمنی کاربران در زمان بروز حوادث، در این گونه ها فضاها باشد. با توجه به نظری بودن موضوع پژوهش، روش تحقیق به صورت اسنادی و بررسی متون بوده و عمده ترین منابع مورد استفاده کتاب ها و مجلات تخصصی، طرح های پژوهشی مرتبط و استفاده از شبکه جهانی اطلاع رسانی می باشد. در عین حال که درجهت دسته بندی نظریه پردازان مختلف پس از مرحله جمع آوری اطلاعات، با توجه به ماهیت داده های تحقیق، تحلیل تئوری ها و نظریات انجام می شود. داده ها بر اساس استدلال منطقی مورد تحلیل قرار می گیرند.

پدافند غیر عامل از منظر مقام معظم رهبری

جايگاه معنوي و مادي جمهوري اسلامي ايران در معادلات منطقه اي و بين المللي باعث شده تا همواره تهديدهايي به دو شكل «سخت و نرم» از سوي قدرت هاي بزرگ نسبت به ايران اسلامي اعمال شود. تنها راه ايستادگي در مقابل استکبار جهاني و تهديدهاي آن، طبق فرمايش هاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي) استمرار تفکر «مبارزه و آمادگي دفاعي» در همه زمينه هاست، موضوعي که از سال ها پيش معظم له بر آن تاکيد فرموده اند. توجه و اهميت دادن به موضوعات پدافند غير عامل از جمله مواردي است که ايشان بارها بر رعايت آن درکشور تاکيد وتوصيه کرده اند. به همين منظور مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) به کارگيري اصول پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي را در قالب سياست هاي کلي نظام در موضوع پدافند غيرعامل در13 بند در تاريخ 29/11/1389 تصويب و براي اجرا به دولت و مسوولان نظام ابلاغ کردند. بديهي است کم توجهي برخي نهاد ها و سازمان ها به اهميت پدافند غير عامل و ناهماهنگي با سازمان پدافند غير عامل براي اجراي مناسب اصول پدافند غير عامل در کشور، شرايط دشواري را در زمان بروز بحران هاي امنيتي و تهديدهاي سخت و حتي نرم دشمن برکشور تحميل خواهدکرد. اين پژوهش به واکاوي تهديدها و پدافند غير عامل از منظر مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در قالب سياست هاي کلي ابلاغي مي پردازد. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي با استفاده از شيوه تحليل محتوا مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات از منابع کتابخانه اي و نشريات براي استناد به مطالب استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد تهديدهاي فراروي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از حيث ماهيت و روش اجرا در حال تغيير بوده در حوزه هاي نظامي، فناوري محور و مردم محور متمرکز شده است. بنابر اين شايسته است مسوولان نظام در اجراي تدابير مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) با نگرشي انقلابي و دين محور با بهره گيري از راهبردهاي کلان بازدارندگي و رويکرد تخصصي، دفاعي و امنيتي، در به کار گيري و اجراي اصول پدافند غير عامل در کشور و نيروهاي مسلح اقدام کنند.

پنجره ها یکی از عوامل مهم در رعایت پدافند غیر عامل

باتوجه به اهمیت ویژه ی پنجره ها در زمان انفجار در ساختمان، طراحی صحیح آن ها با رعایت تمام استاندارهای فنی و امنیتی به ویژه معیارهای پدافند غیرعامل در هنگام طراحی ساختمان امری حیاتی است.از آنجا که شیشه ی پنجره ها از مقاومت نسبتا کمی در برابر انفجار برخوردار بوده اند و در زمان انفجار متلاشی و خرده های آن به اطراف پرتاب می شوند خود مسئول بخش عمده ای از تلفات سوانح بمب گذاری می باشند. از این رو در طرح ارائه شده، تاثیر تناسبات در رفتار مقاومت پنجره ها در برابر انفجار مورد ارزیابی قرار گرفته است و با بررسی های مختلف به یک مدل جامع در این خصوص رسیده است. در روش ارائه شده، چهار نوع پنجره با مساحت های یکسان و با تناسبات متفاوت طراحی شده است که با روش شبیه سازی با نرم افزار المان محدود نمونه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که پنجره های با تناسبات کشیده از عملکرد بهتری در برابر انفجار برخوردارند، این موضوع میتواند به مهندسان برای انتخاب موثرترین روش ساخت، بهسازی برای مقاوم سازی و عملکرد بهتر تناسب پنجره در انفجار در آینده کمک کند.

تخاصم رسانه ای دشمن با رویکرد پدافند غیر عامل

این پژوهش با هدف شناسایی» تبیین و ترسیم عوامل و مولفه‌های موثر بر فضای تخاصم و تهدید محیط راهبردی تهدیدگران علیه رسانه ملی با رویکرد پدافندغیرعامل با بهره‌مندی از بررسی و مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل و توصیف محیطی انجام شده این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و اکتشافی و از نظر نوع روش توصیفی تحلیلی است. به‌صورت موردی زمینه‌ای در حوزه رسانه‌ملی انجام شده است. در این پژوهش با واکاوی» بررسی و تحلیل محیط تخاصمی و تدافعی حاکم بر کنش تهدیدگران علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مشارکت خبرگان در فرایند روش دلفی» عمده‌ترین عوامل و مولفه‌های موثر بر محیط کنش راهبود ی را رسمار ویکرد پدافند خیرعامل شناسایی و ترسیم شده است. همچنین در ادامه پژوهش برای درک و شناسایی نفش و کارکرد کنشگران این سپهر تخاصمی, مبادرت به بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنشگران عمده موثر بر سپهر دفاع و نزاع رسانه‌ای شده است. در انتها نیز برای تسهیل درک و خلق روایت ذهنی یافته‌های پژوهش در قالب نقشه شناختی به تصویر کشیده شده است.

توجه به زلزله خیزی تبریز و رعایت پدافند غیر عامل

اغلب پژوهش ها در زمینه کاهش خسارت های ناشی از زلزله ، حول محور روش های ساخت وساز واحدهای ساختمانی برای افزایش مقاومت ب ا در برابر زلزله بوده است . با توجه به اینکه شهر تاریخی - فرهنگی تبریز، یی از زلزله خیزترین شهرهای ایران محسوب میشود، این مقاله با توجه به داده ها و نقشه های وضع موجود این شهر و استفاده از داده های طرح جامع و تفصیلی آن ، به ویژه کاربری اراضی شهری ، به نقش راهبردی و ضرورت ایجاد کاربری های چندمنظوره در آینده نگری توسعه شهری در این شهر زلزله خیز می پردازد. همچنین نقش پدافند غیر عامل در شهر را در بعضی از حوزه های راهبردی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، مانند بررسی های طبیعی و استقرار کاربری اراضی شهری و... مطالعه می کند. درنهایت ، ضرورت ایجاد و توجه به کاربری های چندمنظوره در طرح های توسعه و عمران شهری را بررسی می کند. سپس با توجه به نتایج GIS، با تاکید بر موقعیت راهبردی (ارتباطی ، اقتصادی - صنعتی) و زلزله خیزی شهر تبریز، محدوده ها و مناطق دارای پتانسیل ایجاد کاربر های چندمنظوره را مشخص میسازد. درنهایت ، با توجه به ضوابط و ملاحظه های پدافند غری عامل ، الگویی بهینه در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به دست می دهد که حاصل آن ، امنیی پایدار برای توسعه آتی شهر و امنیت ساکنان آن است .

پدافند غیر عامل یا مدیریت بحران

دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی ما همواره درپی ایجاد بحران است؛ و برای نیل به این هدف از هیچ شیوه ای فروگذار نخواهد کرد. لذا ما نیز بایستی از تمامی ظرفیت ها و شیوه های ممکن - که از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردارند- استفاده نمائیم. شیوهای که امروزه برای مدیریت بحران، در عرصه ی دفاعی ، مورد توجه خاص قرارگرفته، پدافند غیرعامل است. شباهت های زیادی بین این دو حوزه وجود دارد که نشان دهنده ی ارتباط نزدیک بین آنهاست. در حقیقت می توان گفت که پدافند غیرعامل همان مدیریت بحران، در عرصه تهدیدات دفاعی و ووادث جنگی است. لذا ما در عرصه دفاعی با اسدتفاده از راهکارها ی پدافند غیرعامل، می توانیم بحران را به صورت جامع مدیریت کنیم. به عبارتی دیگر پدافند غیرعامدل و اصدول من، تضمین کننده مدیریت جامع بحران درعرصه دفاعی در سطح کشور است؛ و نمی توان بدن اجرا و اتخاذ تدابیر پدافند غیرعامل، اجرای مدیریت جامع بحران در عرصه دفاعی را تضمین کرد . دراین مقاله ، ضمن ارائه مفاهیم، اهداف و اصول پدافند غیرعامل، انواع مختلف مدل های مدیریت بحران مورد بحث و بررسی قرار داده و نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بر بحران های دفاعی تبیین می گردد.

موقعیت جغرافیایی شهرها، عامل بازدارندگی از آسیب پذیری درجنگ

جنگ‌ها همواره از گذشته تا کنون زندگی بشر را در معرض تهدید قرار داده است و یکی از اهدافی که باعث پیدایش شهرها شد و یا پیدایش آنها را تسریع کرد، همین عامل جنگ و دفاع بوده است. در ایران نیز شهرها همواره روندی از این تهدید‌ها را در خود دیده و در مقابل آنها عکس العمل‌های متفاوتی از خود نشان داده است. شهرهای ایران در قبل از اسلام در مقابله با تهدیدها تمهیداتی را برای خود در نظر می‌گرفتند ازجمله این تمهیدات: ایجاد حصار، برج و بارو، خندق و... از زمان ظهور اسلام و گسترش آن در ایران به بعد نیز شهرها با شعار جایگاه آرامش و امنیت بیش از پیش نقش خود را ایفا کرده اند، چون معیار تفکر اسلام، بالا بردن ضریب آرامش، عدالت و رفاه بوده تا این‌که ساکنانش بهتر بتوانند معبود خود را ستایش کنند، بنابراین به بعد دفاع بیش از پیش توجه و توصیه نموده است. در مقطع کنونی نیز با توجه تغییر و تحولات سریع علمی، تکنولوژیکی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و... دچار تغییر و تحولات زیادی شده است که از نظر دفاعی و پدافند غیر عامل آن را وارد عرصه‌های جدیدی کرده است. بنابراین در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، شهرهای ایرانی- اسلامی را در گذشته( قبل و بعد از اسلام) و زمان حال به صورت تطبیقی بررسی و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه باهم تحلیل نموده است.